Fundacja DOROŚLI DZIECIOM

czynne od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA PODPISUJĄCYCH POROZUMIENIE Z FUNDACJĄ 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Kilińskiego 26; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: fundacja@doroslidzieciom.org; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Porozumienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Pani/Pana dane osobowe oraz wizerunek mogą być również przetwarzane w celu informowania w mediach i publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia Porozumienia, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w Porozumieniu może skutkować odmową jego zawarcia; 

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 

do przetwarzania danych osobowych 


 „Fundacja Dorośli Dzieciom” informuje, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako "RODO". 


W niniejszej klauzuli Fundacja informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących: 

a) członkami Stowarzyszenia, 

b) Beneficjentami pomocy, w tym potencjalnymi beneficjentami, 

c) pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich beneficjentów, oraz 

d) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez Fundację.


W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Fundacją, mogącą polegać w szczególności na: przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy, doradztwie dla beneficjentów, przyjmowaniu deklaracji członkowskich i zgłoszeń do udziału w organizowanych wydarzeniach, zawieraniu umów na wykonanie zleconych czynności, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak: 

a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), 

b) adres prowadzenia działalności gospodarczej, 

c) adresy korespondencyjne, 

d) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON), 

e) numer PESEL, 

f) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu, 

g) numer rachunku bankowego. 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt! 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Fundacja Dorośli Dzieciom, ul. Kilińskiego 26, 27-200 Starachowice,

2. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować pod numerami telefonu 692089011 lub pod adresem email : fundacja@doroslidzieciom.org

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu: 

a) na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO), 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Fundacją) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Fundację, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Fundacji z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Fundacji. 

4. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację Dorośli Dzieciom przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane – w przypadku projektów – w okresie trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane. 

5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej: Policja, administracja skarbowa, ZUS, Poczty Polskiej, instytucji związanych z obsługą szeroko pojętych. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa. 

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich. 

7. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Fundacji, podanie danych osobowych jest: dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 

8. Dane zbierane z innych źródeł: a) Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez beneficjentów. 


9. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo: 

a) dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO), 

b) żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO), 

c) żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO), 

d) żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO), 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO), 

f) do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO), 

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO). 

h) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Fundacji lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres  fundacja@doroslidzieciom.org

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fundację Dorośli Dzieciom. Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

11. Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych. 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA DARCZYŃCY 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Kilińskiego 26; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: fundacja@doroslidzieciom.org; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody; 

4) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody; 

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych; 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania; 

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

10) podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; 

11) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY 


1. Organizatorem Imprezy jest Fundacja Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 26, wpisana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243743, NIP: 6642031979, Regon: 260059492. 

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako „Uczestnik”). 

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Dorośli Dzieciom  jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube) i stronach internetowych Fundacji Dorośli  Dzieciom  oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji Dorośli Dzieciom lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Dorośli  Dzieciom  w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną. 

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 26; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: fundacja@doroslidzieciom.org; 

3) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej; 

4) odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych; 

5) dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; 

6) dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody; 

7) Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie; 

10) wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 KLAUZULA INFORMACYJNA 

KORESPONDENCJA 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Kilińskiego 26; 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; fundacja@doroslidzieciom.org, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu z Administratorem; w przypadku ewentualnych sporów Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji bądź do momentu wcześniejszego odwołania zgody; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; 

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.  Starachowice dn. …………………………….….…………. 2020 r. 

………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 


………………………………………………………………………… 

(nr telefonu) 


………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

(adres do korespondencji) 
Zwracam się z prośbą o założenie subkonta w Fundacji Dorośli Dzieciom  dla: 


……………………………………………………………………………………………


.…………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko dziecka/kandydata) 

w celu gromadzenia pieniędzy na leczenie i rehabilitację. 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………….……………….. 

(czytelny podpis) Wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO, dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych Kandydata przez Fundację Dorośli Dzieciom  z siedzibą w Starachowice (27-200) przy ul. Kilińskiego 26, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podopiecznego Fundacji Dorośli Dzieciom. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Klauzuli Informacyjnej dla Kandydata na Podopiecznego, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści danych i prawie ich poprawiania, jak również prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

………………………………………………….……………….. 

(czytelny podpis)